Zpřísnění postihů za týrání

 Zpřísnění postihů za týrání

Až trest padesát tisíc korun čeká na majitele psů.

 

 

Návrh novely zákona zpřísňuje postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání. Jako týrání zvířat bude postihováno nejen porušení ustanovení § 4 (stanoví příkladný výčet toho, co se považuje za týrání), ale i porušení dalších ustanovení zákona, a to v případě, že dojde k zásahu do tělesné integrity zvířete, ke zranění, zdravotní poruše, poškození zdraví, bolesti, utrpení zvířete, chovu zvířat v nevhodných podmínkách, apod. Nově jsou formulována ustanovení upravující výkon dozoru na úseku ochrany zvířat, práva a povinnosti kontrolovaných chovatelů a pracovníků příslušných orgánů veterinární správy a obcí při kontrolách. Dalším cílem navrhované úpravy je zajištění souladu s novým správním řádem. To se projevuje především v nově formulovaném postavení Ústřední komise pro ochranu zvířat. Tato komise je koncipována jako odborný poradní orgán, jehož předseda a členové jsou jmenováni jako doposud ministrem zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí z odborníků z příslušných ministerstev a organizací zabývajících se ochranou nebo chovem zvířat. Rozhodovací pravomoc přechází na Ministerstvo zemědělství, podklady pro správní rozhodnutí bude připravovat Ústřední komise pro ochranu zvířat. Tímto budou plně zajištěny záruky řádného průběhu správního řízení podle nového správního řádu.

Nově je zavedena povinnost osob, které obchodují se zvířaty určenými pro zájmové chovy, poskytnout kupujícímu písemné informace o podmínkách chovu a správné péči o kupované zvíře. Návrh novely zákona přináší povinnost čipování druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, které mohou zahrnovat i tzv. exotická zvířata např. velké kočkovité šelmy. Návrhem novely zákona je také nově obcím umožněno označit čipem nebo tetováním toulavé a opuštěné psy v obci, což má přispět ke snížení počtu toulavých a opuštěných zvířat a zamezit jejich opakovaným únikům. Zákon také definuje pojem handicapované zvíře tak, aby nedocházelo k záměně s toulavými zvířaty. Dosud není tato oblast právem upravena a na osoby poskytující péči handicapovaným zvířatům se vztahovala pouze obecná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání zakazující týrání zvířat. Péče o handicapovaná zvířata je natolik specifická, že obecná pravidla stanovená zákonem na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, případně zákonem o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou naprosto nedostačující. V této souvislosti je připojena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavádějící institut záchranné stanice a upravující proces povolování záchranných stanic. Z dosavadní právní úpravy vychází také nově formulovaná ustanovení týkají se veřejných vystoupení, řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení a ochrany zvířat při chovu. Upřesněna jsou rovněž ustanovení, která se týkají kompetencí jednotlivých orgánů ochrany zvířat, tak aby činnost na úseku ochrany zvířat probíhala co nejefektivněji.

 

Leopold Dostal   19.6. 2008

další články


pes
 
Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.

Guy de Maupassant

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

Josh Billings

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

Cyril Šedý

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé.
Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

Ben Williams

Psí oči by neměly být smutné, pojďme pro to společně něco udělat

útulek Voříšek

Pokud jsou týraní, nerozumí proč... Pokud nejsou milováni, nepochopí proč... Jsou-li zrazenini člověkem, nepocitťují zášť a přesto milují...
Sami si nedokáží pomoci... ...Staťe se jejich strážným andělem
Bude to právě váš krok? Který pomůže zvířeti v nouzi, které se nemůže osudu bránit a je právě na nás lidech to napravit!